Regulamin

 

SPIS TREŚCI:

[h2-terms anchor="1"]Art. 1 WSTĘP[/h2-terms]

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego określonego zgodnie z definicją w punkcie 2.10.

 

Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

 

[h2-terms anchor="2"]Art. 2 DEFINICJE[/h2-terms]

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

2.1. [terms-name]Administrator[/terms-name] – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest firma CHILD PHOTOGRAPHY ACADEMY LTD, 923 FINCHLEY ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM NW11 7PE, Company No. 08391409 zarejestrowana w Wielkiej Brytanii.

 

2.2. [terms-name]Baza Kont (Profili)[/terms-name] — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Serwisu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

 

2.3. [terms-name]Konto[/terms-name] — dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

 

2.4. [terms-name]Login[/terms-name] — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.

 

2.5. [terms-name]Świat Fotografii Dziecięcej[/terms-name] — portal internetowy figurujący pod adresem internetowym http://www.swiatfotografiidzieciecej.pl oraz adresami dodatkowymi na przekierowującymi na jego stronę główną lub podstrony świat-fotografii-dziecięcej.pl

 

2.6. [terms-name]Osoba[/terms-name] — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 

2.7. [terms-name]Poczta[/terms-name] — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Serwisu.

 

2.8. [terms-name]Profil[/terms-name] — strona Użytkownika zawierająca dane, zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, dane wprowadzone w serwisie z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

2.9. [terms-name]Regulamin[/terms-name] — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

 

2.10. [terms-name]Serwis[/terms-name] — społecznościowy portal Świat Fotografii Dziecięcej

figurujący pod adresem internetowym swiatfotografiidzieciecej.pl

oraz adresami dodatkowymi na przekierowującymi na jego stronę główną lub podstrony: www.świat-fotografii-dziecięcej.pl

będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.

 

2.11. [terms-name]Użytkownik[/terms-name] — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 

2.12. [terms-name]Użytkownik Konta[/terms-name] — Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.

[h2-terms anchor="3"]Art. 3 TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU[/h2-terms]

 

3.1. Właścicielem Serwisu jest firma: CHILD PHOTOGRAPHY ACADEMY LTD, 923 FINCHLEY ROAD, LONDON, UNITED KINGDOM NW11 7PE, Company No. 08391409 zarejestrowana w Wielkiej Brytanii.

 

3.2. Przedmiotem działalności Serwisu jest:

 

a. prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi

 

b. udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć

 

c. udostępnianie danych Użytkowników i wprowadzonych przez Użytkowników na stronach serwisu innym Użytkownikom w celach wspólnego ich doszkalania i promocji

 

3.3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

3.4 Dostęp do Serwisu udzielany jest Użytkownikowi przez Administratora w ramach opłaty abonamentowej i trwa do momentu wygaśnięcia wykupionego abonamentu określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

3.6. Administrator może przekazać serwis (oprogramownie, Baza kont, dane Profili, pozostałe dane i części składowe) innemu podmiotowi fizycznemu lub prawnemu.

 

[h2-terms anchor="4"]Art. 4 UCZESTNICTWO W SERWISIE[/h2-terms]

 

4.1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.

 

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne.

 

4.3. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem.

 

4.4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony z możliwością jej natychmiastowego wypowiedzenia przez Użytkownika.

 

a. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kroków oraz zakresu danych wymaganych na formularzu Rejestracji.

 

4.5. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych.

 

4.6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 

a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

 

b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,

 

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

 

d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

 

e. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;

 

f. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

 

g. umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.

 

[h2-terms anchor="5"]Art. 5 DANE OSOBOWE[/h2-terms]

 

5.1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności.

 

5.2. Administratorem danych osobowych jest firma Michał Węgrzynowski NextLevel, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

5.3 Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

 

5.4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie (rozpoczęcie lub kontynuowanie) swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w art. 4.5., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia lub kontynuowania umowy i wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym.

 

a. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgody właściwych osób, o których mowa w art. 4.5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

 

5.5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).

 

a. Usunięcie Konta i Profilu użytkownika dokonywane jest ręcznie przez Administratora na wniosek użytkownika przesłany pocztą elektroniczną na adres email Administratora: info@swiatfotografiidzieciecej.pl

 

5.6. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 

5.7. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

 

a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

 

b. natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

5.8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

5.9. W momencie przesłania danych do Serwisu, w szczególności zdjęć, Użytkownik udziela Administratorowi pełnych praw do wykorzystania danych na stronach Serwisu oraz stronach podmiotów współpracujących z Serwisem i Administratorem:

 

a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż celem serwisu jest popularyzacja wiedzy oraz umożliwienie wzajemnej edukacji Użytkowników i wszelkich przesłane przez niego dane mogą być wykorzystane w tych celach na stronach Serwisu oraz partnerów Serwisu i Administratora bez uprzedniego powiadomienia, np.: poprzez kanały RSS, wymianę danych z serwisami zewnętrznymi zintegrowanymi z Serwisem

 

b. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Administratorowi niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych w celach promocji Serwisu, przedsięwzięć Serwisu oraz edukacji innych Użytkowników Serwisu.

 

Art. 6 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

6.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

 

6.2. Zakazuje się udostępniania Konta innym osobom, jak i korzystania z Kont należących do innych osób.

 

6.3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

 

6.4. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

 

a. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,

 

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,

 

d. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.

 

6.5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych Osób.

 

6.6. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z art. 4.6 i art. 4.7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie, promocji Serwisu, promocji Administratora oraz współpracy Administratora z podmiotami trzecimi. Ponadto użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

 

6.7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 

Art. 7 ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE KONTA I PROFILU

 

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta i Profilu Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.

 

7.2. Administrator ma prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta i Profilu Użytkownika, który łamie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

 

7.3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

 

7.4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny

 

a. W szczególności Administrator ma prawo natychmiastowo wypowiedzieć umowę świadczenia usług oraz zamknąć Konto użytkownika i Usunąć jego profil i wszystkie dane z nim związane lub Zablokować konto do wyjaśnienia w następujących przypadkach:

-braku aktywności Użytkownika przez okres ponad 1 miesiąca od dnia ostatniego zalogowania (co wpływa na wizerunek i dynamikę Serwisu)

-podejrzenia o ujawnianie informacji na temat działalności Serwisu osobom trzecim ze szkodą dla Serwisu

-podejrzenia o praktyki nieuczciwej konkurencji, szpiegostwa przemysłowego

-działania na szkodę innych Użytkowników serwisu, działania sprzecznego z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego

-działania na szkodę wizerunku Serwisu i/lub Administratora

-podejrzenia udostępniania Konta osobom trzecim

-bezprawnego wykorzystania danych lub wizerunku Osób Trzecich na stronach Serwisu, w szczególności zdjęć

 

7.5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na przesłaniu wniosku o usunięcie konta na adres email Administratora: info@swiatfotografiidzieciecej.pl

 

7.6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

 

a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

 

b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

 

c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

 

7.7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania bądź usunięcia Konta i Profilu Użytkownika.

 

7.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.

 

7.9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

 

Art. 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

8.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

 

8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

 

8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.

 

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

 

8.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

Art. 9 REKLAMACJE

 

9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi na adres email Administratora: info@swiatfotografiidzieciecej.pl ub telefonicznie w przypadku awarii poczty elektronicznej po stronie Administratora.

 

9.2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

 

9.3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

 

9.4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

 

Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

 

10.1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.swiatfotografiidzieciecej.pl/?page_id=379

 

10.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. serwisu oraz publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu..

 

10.3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 

10.4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Użytkownik serwisu ma dostęp do Regulaminu bez konieczności logowania się. Zalogowanie się do serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik nie ma prawa logować się do Serwisu oraz ma prawo zażądać usunięcia Konta i wszystkich jego danych z serwisu drogą emailową na adres: info@swiatfotografiidzieciecej.pl

 

10.5. Regulamin wchodzi w życie Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu lub przesłania informacji zmianach na konto email Użytkownika Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.

 

10.6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.